Halloween Series: HR當份CV係透明

好多人都覺得HR或者獵頭好現實,有工搵你嘅時候對你好好,冇嘅時候就唔理你,有時send咗份CV幾日都冇反應:

「HR係咪當份CV係透明,定其實真係睇唔到?」

唔想自己份CV做咗國王的CV?咁你真係要認真諗吓搵JupCV幫手啦!

JupCV嘅團隊來自全球四大獵頭公司嘅精英,我哋除咗會同你執靚份CV之外,仲會教你點樣搵工!究竟搵工需要搵獵頭?定一話自己搵會好啲呢?如果嗰份工本身公司有登ad,但又有獵頭搵我,究竟我應該自己apply定係用獵頭呢?

點樣可以確認HR或者獵頭收到我嗰份CV,而又清楚我究竟想搵啲咩工呢?其實同有經驗嘅獵頭建立一個良好嘅關係,對於你喺職場升職加人工確實係有幫助,但係講到尾獵頭公司其實都係幫公司搵人而唔係幫你搵工,所以搵JupCV幫手,我哋可以用獵頭嘅經驗去分析返究竟你需要點樣去搵工,而就算你用唔同嘅獵頭幫手,我哋都可以針對份工去同你分析究竟啱唔啱,而唔係因為我哋冇做嗰個job而叫你唔好去試嗰一份工(聽過太多咁樣嘅例子,令到客戶白白失去入好工嘅機會)。

其實講開呢一個話題,實在有太多太多嘅傷心嘅故事,呢一個亦都係我哋點解成立JupCV嘅其中一個原因,希望用最專業嘅嗰度幫求職者搵到一份真正合適嘅工作。

如果你都有興趣了解更多,可以搵我哋做個免費評估,聽下JupCV點樣幫到你搵到心儀工作!

免費CV評估: https://api.whatsapp.com/send?phone=85263659935

Follow JupCV:

IG: @Jupcvhk

FB: @Jupcv

LinkedIn: JupCV-執CV

Website: https://www.jupcv.com

#jobsearch #careeradvice #jobseeking #findjobs #careerconsultation #resumewriting #resume #resumewriter #careercoaching #managmentconsulting #搵工 #寫CV #執CV #請人 #見工 #面試 #打CV #求職 #JUPCV #求職心得 #positivequotes #positivevibes #個人提昇 #職涯規劃 #管理諮詢 #CV點寫 #CV點打 #CV點執 #搵工注意事項 #移民搵工

JupCV

JupCV is a professional HR consulting firm founded by top-performing consultants from global listed recruitment firms and senior HR executives from large MNCs. We have a proven track record and experience in CV writing (resume building), career coaching, interview skills improvements for job seekers at all levels.

Leave a Comment